Free date no cadit card see potos

LVDOVICI NOGAROLAE COMITIS Ad Paulum Rhamnufium Venetum. b o Animalium brutorum prudentia, dr 'm- genium ijd.d Anima quot modis bono fiuatur yiib quot modis malum euitet 7 x. c t Animalut an cordis motu fentiat 6y.b t Antmam Mufteam effe,quidfibi vo- luerit 'Plato 6%.b o Animatiim per fe d P proprii quod n.m fit 71.4 t Atfimi affers quo efficiantur 61.* Anni vtiius ac plurii dinerfitates 1 6. &■ 0 femper diret He feratur quo fiat 1 7.b ^pl.mxqualitas quot anmsfcedat 1 8 d quo ignem fuerit Ttol. 1 9.6 ^planei motus compofuus quomodo ab oyfntiquit pofleriorib.cognitum fuerit, proprium verd eiufdem cur non fati* exprefferint 1 4 . a Do Qrina non e R fuffeiens prmeipium ad vir tutet 4 Dormientes, cur aliquando vigiiiu opera exerceant t^o.d Dubitare, ciutd /it. & Dura , quibus de eauffisrtfi Rant altera- tionibus 80.4 E Srtf , cur qurt vident , chrculariter dr quafi duplicia vident i ) &.d Ebrij cnr parum timidi 7f- b Eecentrki ab Hipparco mterp.recepti qua re obfurd L i.b, quomodo 'Philofophia, natura,et ipfis orbib* aduerfent. 1 f.a Sebeneit cur & quomodo tardare nauigia poffit 6f.b Eclipfit folie quando maxima fiat , qi neceffar oreqdratur adeelipfim...^\. 7 j.c Ee Rafim patientes , cur Deos & Angelos fe afficere putent I4) fr Elementorum confenfus, et diffenfus circa quditates contrarias 61. quot ghara ferites ei tribuantur ab eodem, cur nul Lm re- fiitucionem habeat 46. Magnetem trahere magnetem , argen- tum, dr ferrum, quomodo ab jiuthore fuerit experimento cognitum & alia ficitu digna 61.

Scripfit fumma inge- nij fertilitate nondum fenex de dellis , adrologix omnis peritilfi- mus ,in loannis Matthxi Giberti antiditis Veronenfis, &gratif-.

quo alacriore mente extremum podeavitx diem, qui exadle Chridianam fem- per pietatem coiuid'et,quum grauis quotidie xtas prxeipitante iam canitie properaret , foeliciter clauderet .

Pontifici Maximo dicatum,in quo prfrcraliamulta,quxdeeccen- uicis orbibus atque homocentricis diflerit, de duobus illis prxei- pue motibus a loannc Baptida Turrioinuentisagit, quorum ope.

fimi M^cenatis gratiam, librum fummx eruditionis Paulo III.

Adami Fumani Vcconen Qa caimeo omnium confcnfu pn - opem locum obtinuit. Longe mir 'vnus omnium do R$Jftmt Ut TJeronn per quem non M^rones M*ntu £ » no Hrd prtjlu inuident Umfecu Ut Virtute fummam conjecutus glorkm Um grandii auo hic conditur FKASTOKIVS. e %yfplanei declinatio ab dquitto Hiab qu M- tn fit 1 4.

t Ad tri Hem acerbat mortu eitu nuntium Vicina fleuit ora , flerunt njlttma Gentes 3 perijfe muficorum c andidum Floremi optimarum lumen artium omnium . b t Animalium cur quadam reliqua fert omnia odio profequ.sntur 71. c jlplanes mjequa Tit M quo paffo efieqiofiit iuxm modum priorum jdflronom 1 C.d iuxm po Ueriorum modum i-j.a. Secentrici orbet iuxta Antiquos qd i t.fori qd fimptlr et no fimptr dicant.

ab occidente autem Benacumc conuerfolxuilimafacics excipit: pari hcrcle occurrentium collium varietate mirabilior a- iucundior : quum vel altos interdum Benaci fludu$,& beatam Ca- tulli peninfulam, ac veliferas itemclai Tcs, & pifcantium nauiccu las long^ aduenientes pcrfpcdare, tum diuerfa oppida apricis pro- montoiijs expofita lubet contemplari, hinc Bardolinum fubie- dum: hinc freqiientiolca&citrijs colles coronatos, hinc demum nemorofa & Izta virentibus pafcuis nafeentium montium iuga defpedan tur. b Apiane quot modis dire Hi poffit incede- rem ibid.

noxios ventorum flatus ad meridiem paululum ex- tans ante domum cubitus eminentibus pomiferis arboribus iu- cundus,ac Baldus mons ad aquilonem vergens, omnem hyemis duritiem procul expellit : ita tamen, vt& in media xftatc, quum cx alto Sol vrget, obortis etcfijs blandifllme ventiletur, nec ar- dere in coelo Sirium femiat :5c,perhyemem, apricum fere fempee folem & ncbulx omnis expertem diem admittat. c Apiane cur modo dirc Ha, mo Jo retrogra da agatuf iuxta Antiquerum priorum opinionem, quot annis fic monea- tur 16. Apiane quot orbes fupra fe habeat fecu- duni priores Antiquos i f.d. d fecundum poihriores quot habere 0- portear, & eorum vfus ibid. d Apiane i quo orbe moneatur ab Oriente in Occidis i 6.d.

i,a Appetitus, quando fiat, quid fit, & quo- modo ex gaudio tr tri .b et 41. e Homines atr m pudore erubefcm U dr ocu tos demittant. Homo ch miraculum maximum 1^1.4 Homines , cur alij fortis\, alij debilis fint mag.natiottis ti6.a Herpetis, ab £ryfipelate,difcrimen $$.d Hiftorici finis, & feopus , qui effe de- bent. i S.i, ' dr quot modis aquales , inaquates dkutuur. 7 5 * f Humiditas cur fapores reddat fuauio- res, 6 8. a Humori cur smus ac folus rariffime inficia- tur fi.b & quomodo a Sudr potentia m fan^tti- ne contineantur ibidem. Antiquis i- gmtus i.a Adotus trepidationit qualis fit 2.d cur potius tripudiationis motus dicen- dus fit 9. C Saturm'mtquafitas penes direffionemjia tu, tr retrogradationf, et hiiius 'mxqua litatis reuoluiiones quot fit U,& quotis annis fiant, et quomodo inuicem fint m- dquales lo.d. tyrfntiquoru ratio, it.b v/futoris Saturni 'mxqualitas in lantudine, & appa rentia circa ipfttru “ Saturnus , quot orbet habeat 'dii feruten- tes, & quo ordine diffofitos 1 j . x j .d Smaragd HSi On ad peticulas confer at, nec- ne^. d Sol cim venere & Mercurio aqualiter in occafum vertitur f.d.firip.a Solis locus apud „4ntiquos varius ambi guus 4. f i.c Solis Bella cur per flexus & fmus non mo uentur Sol quot orbes habeat flbi ferutetes,e^ quo ordine dijpofitos it. a Syllogifinus idem, vtru pojfit compofitioai fkcere,et re Jolutioneu L. c Sympathia clemitorum cum propriis locis qua fit fi.d et partium ipforum quatenus funt in to- to f9. t A 4 faifitiu* in Mm,quale dici debeat, tdt.b flatum, an calidum, vel frigidum fit td^d Vinum, an fit humidumj 1 6 8.4 Vinum , cur vine & aqua bene mifceatur.

b foli an agat in hac inferiora, et quo 5 1 .b Conftri Clio et dilatatio cur,etquado fimul, et quando altematim fiat 6p.c Continui folutio cur animo mgrata 6 p.b an fentiatur ibidem^ Contraue Si motus quantus p.e Contrariorum gradus cur certi cum certis pare pol Jint,alij vet 6 cum diis mimme, ■ et qui fmt 61. ibidem, cur nec vnius dui ho, rp,ncc multorum aquales fint,. i quo fecematur & a Suhumorssfiat, quum vitiari incipiunt,dr quomodo pl U' res corrupti quando formam vnam con fidunt, tj- morbum vnum , quaruloqur plures - yi. tf.b Orbes planemrum fimpliciter eccentrici , tr ipforum deferentes non fimpliciter ab i^ntiquis pofih i), a Orbes ferentes, & reflituentes cur d Cal- lippo pofiti fuerint. antiquorum ratio, ii.b o Autoris • Saturnus 'm comun Qione cum fol veloaf fimus & direaijfimus f^e Batur, tardif fimus vero et maxime retrogradus 'm op pofitione. 4 cur duos habeat circitores lud Saturm circitor fecundus , quot orbes ha- beat , tir 'ipforum motits quanti & qua let. etufiem emijfio , cur voluptuofiffima ^ 9 * f* Snifus communis , in qua parte corporis fiac Senfuum fympath'ia, & antipathia 68.4 Separatio continui, an fentiatur. a Sol quofimphciter m occafum, fecundum quid vero in orieme mouent.d.if.c Sol quomodo in eadem parte oriatur & oc tidat, I y.d Sol non rapitur ab orbe t S^art U. c eiufdem circu.medius in quibus pun Qis ftcet aquino cur indies ma- gis contra feratur motui pri. d Solis circitor quot orbet habeat, eir ipfori notus qualis, r Sr quantus fit ibidem, eiufdem circitorie motus proprius qua- lis & quantus fit ibid. b Sympathia (imilium quam admirada f9.i Sympathia et aintipathia elemtntarum cir ca qualitutts centrariaa 6t.c Sympathia et t/ 4 ntipatb'ui mi Horum qua fit Si Jb Sympathia tt t/Atipatbia anima vegem- ttuf 66.d vinimf INDEX. 6 j,c cur aqua rniflum , contiguum , non continuum faciat, ibidenc, yiri, d!

Plinij gloriam xmulari, fcd omnes prorfus no- Hrx,& fuperioris ;tatis homines pr^Aanti om- nis do(Arinx laude,& eximia in pangendis car- minibus gloria, longo interuailo fupcrarccon tendit .

Tags: , ,